Navigācija
Your Cart

Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - Malibu.lv pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis www.malibu.lv


Malibu.lv kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: hello@malibu.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Malibu.lv juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas šeit.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

fiziskajām personām - klientiem, abonentiem un citiem Malibu.lv pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod Malibu.lv jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

Malibu.lv veikalu, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

Malibu.lv uzturēto mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz Malibu.lv kontaktu centra tālruņiem (turpmāk - Klienti).

Malibu.lv rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Malibu.lv mājaslapā, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Malibu.lv.

Personas datu apstrādes nolūki


Malibu.lv apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

- klienta identificēšanai;

- līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;

- preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);

- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

- garantijas saistību izpildei;

- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

- pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;

- klientu apkalpošanai;

- iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

- norēķinu administrēšanai; 

- kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; 

- parādu atgūšanai un piedziņai; 

- mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.


Biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei;

- plānošanai un uzskaitei;

- efektivitātes mērīšanai;

- datu kvalitātes nodrošināšanai;

- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 

- atskaišu sagatavošanai;

- klientu aptauju veikšanai;

- riska vadības aktivitāšu ietvaros.


Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.

Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Malibu.lv.